Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

SKOLAS REITINGA REZULTĀTI 2019./2020. m. g.

Privātās vidusskolas “Klasika” skolēnu sekmju reitings tiek organizēts kopš 2002./2003. mācību gada, un tas ir mācību sasniegumu izaugsmi veicinošs ārējās motivācijas instruments.

Reitinga mērķis: skolēnu mācību darba prestiža paaugstināšana.

Reitinga uzdevumi:

  1. konstatēt katra skolēna ikdienas mācību sasniegumu dinamiku;
  2. sniegt iespēju visiem skolēniem salīdzināt zināšanu un prasmju līmeni noteiktā laika periodā;
  3. apbalvot skolēnus par augstākajiem mācību sasniegumiem.

Reitings tiek veidots no skolēnu sekmju kopsavilkuma vidējiem rādītājiem visos mācību priekšmetos (ar trīs zīmēm aiz komata) 4 reizes mācību gadā: 1. ceturksnī, 1. semestrī, 3. ceturksnī un mācību gada noslēgumā, un tajā piedalās Skolas 5. – 12. klašu skolēni.

Skolēni saņem Skolas Reitinga liecības ar sekmju vērtējumiem noteiktajā periodā. Liecībā skolēni ieraksta prognozēto atzīmi nākamajam atskaites periodam.

Reitings tiek publicēts no 1. līdz 20. vietai.

Mācību gada noslēgumā Reitinga 1.-10.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Atzinības rakstiem un piemiņas balvām. Reitinga 1., 2., 3. vietas ieguvējiem tiek noteikta mācību maksas atlaide nākamajam mācību semestrim. Var būt vēl apbalvojumi, kurus apstiprina vecāki, skolotāji vai citas personas, saskaņojot tos ar Reitinga organizatoriem.

Lai katram mācīšanās kļūst par ieradumu!