Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Pieredze Ēnu dienā!

10.februāris – Ēnu diena visā Latvijā. Kāds savu sapņu profe-siju izvēlas jau agrā bērnībā un mērķtiecīgi piepilda šo sapni, vis-biežāk tomēr jauniešiem ir grūtī-bas ar karjeras ceļa izvēli. Tāpēc speciālisti uzsver, ka mērķtiecīga interešu un spēju apzināšana un jēgpilna darbība ir priekšnoteikums, lai tālāko karjeras izvēli izdarīt būtu pēc iespējas vienkāršāk un atbilstošāk pašam jaunietim.

6.a klase savā pirmajā Ēnu dienā piedalījās kolektīvi un ap-meklēja restaurācijas arhitektu biroju Vecrīgā, iepazinās ar arhitektu Artūru Lapiņu un viņa darba ikdienu.
Artūrs Lapiņš ir Latvijas Arhitektu savienības biedrs (kopš 2003. gada), Restaurācijas kopas dibinātājs un vadītājs (kopš 2007. gada), Latvijas Amatniecības kameras Būvmākslas mantojuma restaurators - meistars.
Radošās darbības laikā kopš 1994. gada pētījis, izstrādājis pro-jektus, kā arī uzraudzījis dažāda apjoma vēsturisku ēku rekon-strukcijas un restaurācijas. Tagad varam lepoties, ka zinām vienu no Rīgas pils rekonstrukcijas un Rī-gas Doma fasāžu un jumtu atjau-nošanas galvenajiem speciālistiem. Tāpat mums bija iespēja sajust biroja senlaicīgās ēkas auru, aplūkot dažādu ēku plā-nus un maketus. Tā kā Artūra Lapiņa darbs ir cieši saistīts ar vēsturi, tad viņš ieteica nekad nezaudēt interesi par ap-kārt notiekošo un motivēja skolē-nus apgūt vēsturi, lai uzkrātu pieredzi, lai zinātu, kādas ir ie-spējamās sekas kādai noteiktai rīcībai. Pēc tikšanās skolā pārru-nājām jauno pieredzi, skolēni at-klāja, ka vienam būtu interese nākotnē mācīties šo profesiju, bet pārējie atzina, ka profesija ir in-teresanta, bet labprāt dzīvē izvēlētos citu virzienu.


Paldies Evelīnas Priedītes mammai par šīs tikšanās organizē-šanu!


6.a klases audzinātāja Ineta Nekraša